Gry i potyczki organizowane w Archery Fun Park zawierają element ryzyka
i niebezpieczeństwa, dlatego niezwykle ważne jest, aby uczestnicy zabawy byli świadomi zagrożenia i szczegółowo zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Archery Fun Park. Każdy uczestnik powinien być świadomy swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności  oraz dostosować do nich rodzaj wybranych atrakcji.

            Naszym nadrzędnym celem jest, przeżycie przez Państwa niezapomnianej zabawy i ekscytujących wrażeń. Zrobimy wszystko, aby zapewnić Państwu wysoki poziom naszych usług i możliwie jak największe bezpieczeństwo podczas zabawy. W związku z tym zapewniamy, że nasz sprzęt jest wykonany z najwyższej jakości materiałów posiadających niezbędne certyfikaty i atesty. Zapewniamy także opiekę naszego wykwalifikowanego personelu w trakcie trwania zabawy, który służy informacją i w razie problemów może udzielić pomocy.

            W celu zapewnienia możliwie najlepszej zabawy należy bezwzględnie przestrzegać zasad, które są ściśle wyznaczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo Państwu, jak i innym korzystającym z zabawy uczestnikom. Przed wejściem na pole gry zostaną Państwo zapoznani z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Dodatkowo każda z osób, która nie ukończyła 18 roku życia zobowiązana jest dostarczyć przed pierwszą grą podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie z atrakcji Archery Fun Park. 

REGULAMIN

ARCHERY FUN PARK

§ 1

WPROWADZENIE

 1. Archery Fun Park zlokalizowany jest w Koszalinie, ul. Franciszkańskiej 24.
 2. Właścicielem i zarazem Organizatorem gier jest Agnieszka Ignaczak prowadząca Firmę pod nazwą Archery Fun Park z siedzibą w Koszalinie, ul. Krzyżanowskiego 5/8.
 3. Uczestnicy gier w Archery Fun Parku (zwanym dalej Parkiem) mogą korzystać z następujących atrakcji: Archery Tag, Archer Kid, Nerf Battles, Dodgeball (zwanymi dalej grami).
 4. Specyfika korzystania z Parku nawet w najprostszej formie rekreacyjnej, wymaga ostrożności i fizycznych predyspozycji. Nieuniknione upadki mogą nieść trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne. Każdy, kto świadomie podejmuje decyzję o skorzystaniu z atrakcji Parku czyni to na własne ryzyko. Ewentualne zaistniałe wypadki należy zgłaszać niezwłocznie
  w dniu zdarzenia w recepcji Parku.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Parku (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
 2. Wszystkie osoby korzystające z usług Parku zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem, bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień oraz stosowania się do jego zapisów.
 3. Zakup biletu uprawniającego do korzystania ze wszelkich atrakcji Parku jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 4. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów Regulaminu.
 5. Wejście na teren Parku stanowi jednoznaczną zgodę na użycie swojego wizerunku
  w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Materiały foto i video wykonane na terenie obiektu mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych obiektu, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie Parku nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
 6. Informacje dotyczące Parku są zamieszczone na stronie internetowej www.archeryfunpark.pl.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Korzystanie z Parku jest możliwe na podstawie zakupionego biletu na miejscu lub za pośrednictwem internetu zgodnie z cennikiem obowiązującym w obiekcie.
 2. Z atrakcji Parku mogą korzystać osoby, które ukończyły 7 lat oraz z wyłączeniem Gry Archery Tag gdzie mogą korzystać osoby, które ukończyły 10 lat.
 3. Strefa pola gier przeznaczona jest do korzystania przez osoby od 7 do 13 roku życia pod nadzorem rodzica lub upoważnionego (pełnoletniego) opiekuna, natomiast osoby powyżej 13 roku życia do 18 lat na podstawie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego na korzystanie z Parku.
 4. W wyjątkowych sytuacjach po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem udział mogą brać również osoby młodsze za zgoda i pod opieką osób starszych.
 5. Z Parku mogą korzystać grupy zorganizowane jako zespół osób (min. 10 osób) pod nadzorem i kierunkiem instruktora, nauczyciela lub innej osoby posiadającej stosowne uprawnienia (tzw. Opiekuna grupy), który reprezentuje Organizatora zajęć/pobytu. Opiekun grupy ma obowiązek zapoznać podopiecznych z Regulaminem, uiścić opłatę za korzystanie, stałego kontrolowania liczby i zachowania uczestników grupy w trakcie korzystania z atrakcji obiektu. Uczestnicy grupy w ramach użytkowania obiektu zobowiązani są podporządkować się poleceniom Opiekuna grupy i personelu Parku oraz przestrzegać Regulaminu. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec podopiecznych przymusu korzystania z atrakcji obiektu. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania w Parku oraz za szkody spowodowane przez podopiecznych w trakcie korzystania z obiektu.
 6. Mogą zostać ustalone odrębne zasady korzystania z Parku lub odpłatności z tytułu korzystania z obiektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Gracz powinien dostosować rodzaj gry do swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności, a także doświadczenia w tego rodzaju zabawie. Nie powinien wykonywać czynności i ewolucji przewyższających swoje zdolności fizyczne  i motoryczne.
 8. Bezwzględnie zabronione jest korzystanie z obiektu bez zmienionego obuwia oraz z gołymi stopami, przez cały czas zabawy. Uczestniczyć w grze można tylko w obuwiu płaskim.
 9. Zaleca się wygodny strój do ćwiczeń fizycznych.
 10. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży, u których wysiłek  fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać́ ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać́ z atrakcji obiektu.
 11. Korzystanie z atrakcji Parku jest aktywnością sportową i wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Każdy korzysta z atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność. Każdy gracz powinien być świadomy swoich możliwości fizycznych i stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń. Uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w grze.
 12. Graczowi przed skorzystaniem z atrakcji obiektu zaleca się odpowiednie przygotowanie organizmu indywidualnie dobrane do swoich możliwości fizycznych i wiekowych w postaci tzw. rozgrzewki, tak jak przed każdą aktywnością sportową.
 13. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub uszkodzenia ciała, bez względu na jego charakter, gracz powinien niezwłocznie poinformować o tym personel obiektu.

§ 4

ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

 1. Gracz zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku oraz korzystania z obiektu oraz jego urządzeń w sposób nie przynoszący ich zniszczenia, a jednocześnie do zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu w obiekcie celem zapewnienia bezpiecznego korzystania zarówno dla siebie jak i innych graczy, w szczególności zabrania się:
 • picia, jedzenia i żucia gumy podczas zabawy,
 • wnoszenia napojów i jedzenia na teren pola gry,
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu czy jakichkolwiek substancji odurzających na terenie obiektu, a także wnoszenia w/w oraz korzystania pod ich wpływem z obiektu,
 • wprowadzania zwierząt do obiektu,
 • nie obyczajowego zachowania, w tym używania wulgaryzmów,
 • wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych lub mogących stanowić zagrożenie dla korzystających z obiektu,
 • fotografowania i filmowania bez zgody Organizatora,
 • posiadania przy sobie kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób oderwać się od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu Twojemu lub innych graczy,
 • pozostawiania ubrań w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • wspinania się po ścianach i konstrukcjach, przestawiania aranżacji,
 • wzajemnego siłowania, popychania,
 • leżenia ani siedzenia na polu gry (jeśli jesteś zmęczony i musisz odpocząć należy opuścić strefę gry),
 • w trakcie gry na jej polu mogą przebywać jedynie jej uczestnicy oraz obsługa Parku,
 • gracz, który ma problem z obsługą sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi Parku,
 • opuszczania terenu Parku wraz z powierzonym sprzętem.
 1. Wyklucza się udział w grze:
 • osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ
  na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),
 • kobiet w ciąży,
 • osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcje gry w szczególności:
 1. cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku, cierpiących na klaustrofobię,
 2. cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa, układu kostnego, karku, kolan, astma itp.,
 3. osób z wadami układu ruchowego, chorobami serca, osoby upośledzone psychicznie,
 4. osobom, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy były operowane.
 5. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi gracz.
 6. Gracz nieprzestrzegający postanowień Regulaminu może zostać wyproszony (usunięty)   z terenu Parku w każdym czasie, bez zwrotu poniesionych kosztów.

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie o Odpowiedzialności Cywilnej (kopia polisy
  do wglądu w recepcji Parku) oraz środki pierwszej pomocy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, gracz może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta- nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu.
 4. W przypadku uszkodzeń ścianek, konstrukcji czy innych przedmiotów będących wyposażeniem pola gry wynikających z celowego działania lub zaniedbania, gracz może zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany.
 5. Organizator i pracownicy Parku nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione bez zabezpieczenia i opieki na terenie Parku.

§ 6

REZERWACJA I CZAS GRY

 1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.archeryfunpark.pl oraz w recepcji Parku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen biletów, rodzajów biletów oraz innych ich cech. Uprawnienie to nie ma wpływu na realizację już zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 2. Opłatę za bilet pobiera się z góry, wedle obecnie obowiązującego w chwili zakupu cennika i nie podlega ona zwrotowi ani w całości ani w części, chyba że niewykonanie usługi nastąpiło z wyłącznej umyślnej winy Parku.
 3. Rezerwacji można dokonywać na wolne terminy drogą elektroniczną na stronie www.archeryfunpark.pl w zakładce rezerwacje, na e-mail bądź telefonicznie pod numerami +48 510 231 535.
 4. Przy dokonywaniu rezerwacji grupowych na wstęp do Parku na czas powyżej jednej godziny wymagany jest zadatek rezerwacyjny w wysokości 100 zł za pierwsze 2h rezerwacji i 50 zł za każdą kolejną godzinę. Wartość zadatku jest zaliczana do ostatecznego rozliczenia rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji lub niezjawienia się graczy w umówionym terminie, zadatek przepada. Zadatek pełni również funkcję zabezpieczającą i gwarantującą utrzymanie pełnego wymiaru złożonej rezerwacji, w przypadku zmniejszenia pierwotnego czasu rezerwacji w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem rezerwacji, zadatek przepada na poczet rekompensaty za niewykorzystany blokowany czas w Parku.
 6. Wstęp na pole gry na raz może zostać udzielony 12 lub 20 osobom w zależności od rodzaju gry. Oznacza to, że w tym samym czasie Organizator może przyjąć dwie lub więcej rezerwacji pochodzących od różnych uczestników na ten sam czas gry do maksymalnej liczby 12 lub 20 osób.
 7. Gracze w liczbie 5 osób czyli poniżej minimalnej liczby 6 osób wymaganej do gry, uczestniczy w grze na wyłączność jedynie w przypadku wykupienia min. 2 godzin wstępu lub zadeklarowaniu wyłączności i opłaceniu stawki za wstęp za minimum 6 osób.
 8. Składając zamówienie i uiszczając stosowną opłatę uczestnik nabywa prawo do skorzystania z usług Parku w określonym terminie. Tym samym każda osoba korzystająca z atrakcji Parku jest świadoma i akceptuje fakt, że w ten sposób zostaje oznaczony dzień lub okres świadczenia usługi.
 9. Po złożeniu zamówienia uczestnik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 10. Cena zakupu biletu/ów jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia, a uczestnik składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za nią.
 11. Każda osoba korzystająca z atrakcji Parku jest świadoma i akceptuje fakt, że Park nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie lub błędne złożenie przez uczestnika zamówienia lub niedostarczenie mu potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym adresem poczty e-mail podanym przez gracza, problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które Park nie ma wpływu.
 12. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentom kupującym bilet/y w Parku nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, że zgodnie w/w podstawą prawną prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom
  w odniesieniu do usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli oznaczony jest dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym Park nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez uczestnika z już wykupionej usługi z przyczyn leżących po jego stronie. W szczególności zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 13. Uczestnik, który złożył rezerwację, nie zgłosi się do recepcji Parku w czasie do 10 min od umówionej godziny rezerwacji, wówczas:
 • rezerwacja może przepaść na korzyść osób przebywających w Parku,
 • ilość gier lub czas gry (w stosunku od obowiązującego w ofercie, bez zmiany opłaty za wstęp) może zostać skrócony, jeśli bezpośrednio po w/w rezerwacji następuje kolejna rezerwacja.
 1. Uczestnik, który rezygnuje z gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji gracza z przyczyn niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi (przeprowadzenie gry). Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania bez dodatkowych kosztów dla gracza.
 3. W sprawach spornych rozwiązanie proponuje Organizator.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda osoba korzystająca z atrakcji w Parku jest świadoma i akceptuje fakt, że jest on zwolniony całkowicie od odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody uczestnika gry, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z Archery Fun Parku, za wyjątkiem szkód powstałych z jego winy umyślnej. W szczególności Park nie odpowiada za szkody powstałe wskutek korzystania z atrakcji obiektu niezgodnie z Regulaminem, wskazaniami i poleceniami personelu, czy też z wyłącznej winy uczestnika.
 2. Każda osoba korzystająca z atrakcji Parku jest świadoma i akceptuje fakt, że jest on całkowicie zwolniony od jakiekolwiek odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu lub w jego otoczeniu, jak również za zniszczenia, kradzież czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z atrakcji Parku, za wyjątkiem szkód powstałych z jego winy umyślnej.
 3. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają̨ za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 lat.
 4. Rzadko występujące, drobne usterki w działaniu sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystając ze sprzętu na który działają w trakcie gry duże siły, w związku z tym drobne usterki mogą mieć miejsce bez winy uczestnika bądź obsługi Parku.
 5. W sytuacjach, gdy wystąpi poważniejsza wada sprzętu niewynikająca z winy uczestnika, a w pływa w znacznym stopniu na czas jego gry lub jej wynik, Organizator zobowiązuje się do wymiany sprzętu na sprawny.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania personelu o zauważonych usterkach lub wypadkach.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz inne szkody, które spowodował podczas pobytu w Parku do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez Park korzyści.
 8. Za wstęp wykupiony a nie wykorzystany, jak również̇ za czas niewykorzystany nie dokonuje się zwrotów poniesionych opłat.
 9. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji na specjalne eventy, w takim przypadku odpowiednia informacja będzie umieszczona na stronie internetowej.
 10. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren Parku wg własnego uznania bez jakichkolwiek roszczeń́ z tego tytułu względem obiektu.
 11. Za utracone klucze do szafek należy uiścić́ opłatę̨ w wysokości 15,00 zł.
 12. Wszelkie uwagi związane z działalnością Parku należy zgłaszać w recepcji.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela Archery Fun Park.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i jednocześnie prosimy o jego przestrzeganie.

Niezastosowanie się do którejkolwiek z powyższych zasad skutkuje utratą twojego czasu gry.